โรงพยาบาลวารินชำราบ

(WARINCHAMRAB HOSPITAL)

ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19
(CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION)